ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ

ITC

ការចុះឈ្មោះប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន (ឆ្នាំទី១)
កម្រិតវិស្វករ នឹងប្រព្រឹត្តទៅចាប់ពីថ្ងៃទី២២ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០២២ ដល់ថ្ងៃទី១៨ ខែកមរា ឆ្នាំ២០២៣។