ទំព័រសម្រាប់ពិនិត្យមើលការបញ្ជាក់ថ្លៃចុះឈ្មោះបេក្ខជននៅ ITC

ផ្ទៀងផ្ទាត់ការបង់ថ្លៃចុះឈ្មោះប្រឡងចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋានកម្រិតវិស្វករ នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា ឆ្នាំសិក្សា 2022-2023

សូមបញ្ចូលលេខសម្គាល់ការចុះឈ្មោះរបស់អ្នក (ឧទាហរណ៍លេខសម្គាល់របស់អ្នកគឺ 0123 លេខបួនខ្ទង់)

លេខទំនាក់ទំនង៖ 015949757 | 093 932 805