ព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជា

ជាតិ សាសនា ព្រះមហាក្សត្រ


ការណែនាំ (បេក្ខជនត្រូវអានជាដាច់ខាត)

សេចក្តីណែនាំស្តីពីការចុះឈ្មោះប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិតចូលរៀនថ្នាក់ឆ្នាំសិក្សាមូលដ្ឋាន កម្រិតវិស្វករ នៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា (រាជធានីភ្នំពេញ និងសាខាខេត្តត្បូងឃ្មុំ)៖

(១) បេក្ខជនអាចចុះឈ្មោះប្រឡងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ ឬនៅវិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជាផ្ទាល់ តាមរយៈតំណ៖ https://etudiant.itc.edu.kh/register/engineer

(២) បេក្ខជនត្រូវបំពេញជាលេខអារ៉ាប់ នៅក្នុងការចុះឈ្មោះប្រឡងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ (ឧទាហរណ៍៖ 0 , 1 , 2 , 3 , 4 , 5 , 6 , 7 , 8 , 9)។

(៣) បេក្ខជនត្រូវបំពេញគ្រប់ព័ត៌មានទាំងអស់នៅទំព័រចុះឈ្មោះបេក្ខជនប្រឡង (ទំព័របន្ទាប់)។

(៤) បេក្ខជនត្រូវបំពេញលេខទូរស័ព្ទផ្ទាល់ខ្លួនដែលអាចទាក់ទងបាន និងកំពុងប្រើប្រាស់ជាមួយកម្មវិធី Telegram។

(៥) បេក្ខជនត្រូវពិនិត្យនិងផ្ទៀងផ្ទាត់ព័ត៌មានដែលបានបំពេញរួចឱ្យបានត្រឹមត្រូវ មុននឹងចុចប៊ូតុង “ចុះឈ្មោះ”។

(៦) បេក្ខជនត្រូវចងចាំ “លេខសម្គាល់បេក្ខជន (ID)” និងលេខសម្ងាត់ (Password) ដែលប្រព័ន្ធបានកំណត់ឱ្យ។ លេខសម្គាល់បេក្ខជន និងលេខសម្ងាត់ នេះនឹងត្រូវប្រើសម្រាប់ចូលទៅកាន់ប្រព័ន្ធប្រឡង។

(៧) បេក្ខជនត្រូវថតទុកព័ត៌មាននៅទំព័រចុងក្រោយដែលខ្លួនបានចុះឈ្មោះនៅក្នុងប្រព័ន្ធប្រឡង។

(៨) បេក្ខជនត្រូវស្កេន QR Code ចូលក្រុម Telegram បេក្ខជនប្រឡងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានផ្សេងៗ។

(៩) បេក្ខជនត្រូវបង់សិទ្ធិប្រឡងចំនួន ១០០០០ រៀល (មួយម៉ឺន រៀលគត់) ទៅគណនីធនាគារ ABA របស់វិទ្យាស្ថានបច្ចេកវិទ្យាកម្ពុជា។ បេក្ខជនត្រូវសរសេរ “លេខសម្គាល់បេក្ខជន (ID) និងឈ្មោះជាអក្សរឡាតាំង” ត្រង់ “កំណត់សំគាល់ (Remark)” (ឧទាហរណ៍៖ 0168-SOK SAMNANG) ហើយត្រូវបញ្ចូល (Upload) បង្កាន់ដៃឬឯកសារផ្ទេរប្រាក់ជាទម្រង់ PDF ឬ ជារូបភាព (Screenshot) ទៅក្នុងប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះប្រឡង (នៅទំព័រចុងក្រោយគេនៃប្រព័ន្ធចុះឈ្មោះប្រឡង)។ បើមិនបានបញ្ចូលឬបញ្ចូលមិនត្រឹមត្រូវនូវបង្កាន់ដៃផ្ទេរប្រាក់ទៅក្នុងប្រព័ន្ធទេ បេក្ខជននឹងបាត់បង់សិទ្ធិប្រឡងដោយស្វ័យប្រវត្តិ។

  • លេខគណនីធនាគារ ABA៖ 002924465
  • ឈ្មោះគណនី៖ INSTITUTE OF TECHNOLOGY OF CAMBODIA

(១០) បេក្ខជនដែលក្លែងបន្លំព័ត៌មានឬឯកសារចុះឈ្មោះប្រឡងនឹងត្រូវធ្លាក់ដោយស្វ័យប្រវត្តិ ទោះបីបេក្ខជននោះប្រឡងជាប់ស្ថាពរហើយក៏ដោយ និងត្រូវទទួលខុសត្រូវចំពោះមុខច្បាប់ជាធរមាន។

(១១) លេខទូរស័ព្ទទាក់ទង៖

  • ការចុះឈ្មោះប្រឡងតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ៖ 097 691 0800, 011 740 773, 086 643 253, 096 885 6857
  • ព័ត៌មានសិក្សាឬចម្ងល់ផ្សេងៗ៖ 016 659 535, 092 672 277, 012 646 177, 010 708 405

(១២) គណៈកម្មការប្រឡងជ្រើសរើសតាមប្រព័ន្ធអនឡាញរក្សាសិទ្ធិក្នុងការកែប្រែលក្ខខណ្ឌចុះឈ្មោះនិងដំណើរការប្រឡង ក្នុងករណីចាំបាច់។